Vaardigheden meten

VAARDIGHEDEN & GEDRAG MEETBAAR MAKEN; MEER GRIP OP ROI!

De Performance Scan©

De doelstelling van deze tool is om op basis van meting concreet het kennis, vaardigheid en gedragsniveau van de medewerkers te kunnen afzetten ten opzichte van de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende taken binnen de functie.  De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat men per individu presteert, nog mist, nog moet leren of moet veranderen om de kerntaken binnen de functie goed te kunnen invullen.  De uitkomst zal niet alleen per individu, maar ook op groepsniveau laten zien wat de trainingsbehoefte is, zodat hierop heel gericht actie wordt ondernomen in de vorm van training & opleiding per individu en voor de gehele groep.

 

Belangrijkste voordelen van het inzetten van de Performance Scan©

  • Snel een concreet inzicht in de huidige performance
  • Training wordt effectief afgestemd op de noodzakelijke onderwerpen
  • Progressie wordt tastbaar door vervolgmeting; toegevoegde waarde van
    training wordt zichtbaar
  • Ideale tool voor gerichte coaching en begeleiding tijdens de praktijk

 

Hoe werkt het?

Stap 1: Het benoemen van de kerntaken, vaardigheden en gedragscomponenten

Op basis van de functieomschrijving wordt inzichtelijk welke kerntaken binnen de functie voor uw organisatie van belang zijn. Van hieruit worden de relevante competenties benoemd en door vertaald naar gewenste vaardigheden en gedragskenmerken.

 

 

Stap 2: Het opstellen van de Performance Scan©

In de Performance Scan© worden de vaardigheden en gedragscomponenten concreet gemaakt in criteria en genormeerde deelcriteria, zodat deze meetbaar zijn.

 

Stap 3: Assessment  of praktijkobservatie

De Performance Scan© wordt ingevuld op basis van een tailor-made assessment of door observatie in de praktijk. Deze nulmeting kan gecombineerd worden met andere vormen van toetsing zoals schriftelijke testen en /of intakegesprekken.

 

Stap 4: Rapportage (voorbeeld)

In de rapportage wordt duidelijk gevisualiseerd wat de scores zijn op de verschillende in stap 2 benoemde vaardigheden en gedragscriteria. Individuele en groepsbehoeften voor ontwikkeling, worden hierdoor concreet zichtbaar.

Per criteria een beeld van de sterktes en verbeterpunten per persoon en per team.

 

Stap 5: Samenstelling definitieve training  en opleidingsprogramma.

 

Op basis van de resultaten uit de Performance Scan© kan heel gericht het juiste trainingsprogramma worden opgesteld. De volgende vragen zijn hierbij relevant:

  • Met welke trainingsonderwerpen kun je direct met de gehele groep een grote stap voorwaarts maken?
  • Welke individuen of subgroepen hebben training nodig op specifieke onderwerpen en kun je dit gedifferentieerd aanbieden?
  • Welke aanpassingen moet je doen binnen de organisatie?
  • Welke tools moet je inzetten?