Assessment

Vroen.nl kan voor uw organisatie een volledig assessment organiseren, is gecertificeerd assessor en maakt gebruik van gecertificeerde bedrijfsacteurs.


Het assessment kan o.a. worden ingezet om:
• een 0-meting op vaardigheden en competenties te doen
• bevestiging te zoeken in de juiste keuze van een kandidaat voor een functie of promotie


Doelstelling Assessment
De doelstelling is om op basis van een professionele nulmeting concreet het kennis, vaardigheid en gedragsniveau van de managers te kunnen afzetten ten opzichte van de gestelde norm die noodzakelijk is voor de verschillende skills binnen de functie. De output van deze meting geeft een duidelijk en betrouwbaar beeld over wat men per individu presteert, nog mist, nog moet leren of moet veranderen om de kerntaken binnen de functie goed te kunnen invullen. De uitkomst zal niet alleen per individu, maar ook op groepsniveau laten zien wat de trainingsbehoefte is, zodat hierop heel gericht actie wordt ondernomen in de vorm van training & opleiding per individu of per groep.

Voorbereiding op het assessment
De voorbereiding en uitvoering van een assessment is bewerkelijk. Ter voorbereiding vinden o.a. de volgende stappen plaats:
Met de opdrachtgever
• Doornemen van functieprofiel
• Benoemen van de kerntaken
• Selectie maken van te meten kennis, vaardigheden en competenties
• Selectie overzetten naar deelcriteria, onderwerpen, casus en assessmentvorm
• Casus verifieren en definitief omzetten in briefing
• Deelcriteria invoeren in Performancescan
• Draaiboek maken assessmentdag

Instructie deelnemers
• Vooraf, door eigen organisatie; wat is het doel
• Inhoudelijk over de dag; draaiboek/handleiding/ timetable

Instructie acteurs / assessors
• Doelstelling en werkwijze doornemen
• Inhoudelijke informatie over organisatie overdragen
• Doornemen van te meten deelcriteria
• Programmeren van de juiste rol, houding en argumentatie

Uitvoering van het assessment
Op de locatie moeten de volgende zaken voor handen zijn:
• Centrale ruimte
• Voorbereidingsruimte
• Assessment/simulatieruimte
• Kopieen casus & aantekenpapier
• Timetable/ draaiboek

Image

Kick-off

Het assessment start met een kick-off in de centrale ruimte waarin de volgende zaken aan de orde komen:

• Herhaling van de doelstelling en de output

• Uitleg over het timetable en de ruimtes

• Uitleg over de materialen

• Uitleg over het proces Timetable

• Noodzaak dat iedereen zich strikt aan het tijdschema houdt

• Noodzaak dat je als deelnemer tijdens de dag niet laat storen door of op je werk

Beinvloeding

Het is in eigen belang dat men elkaar niet tussentijds en/of voorafgaand of na afloop van een briefing of simulatie spreekt, informeert of vragen stelt over de inhoud hiervan.  Alle deelnemers moeten de kans krijgen en ook nemen om een eigen aanpak te kiezen op basis van eigen kennis en interpretatie. Bovendien is de inhoud ondergeschikt aan wat je ermee doet en hoe je dit doet, tijdens de simulatie. Je zult vanuit je eigen ik moeten anticiperen op de assessment-acteur.

Tijdens de assessmentdag

De praktijk laat zien dat de uitgebreide organisatie en accurate voorbereiding nodig is om een assessment strak en professioneel te laten verlopen. Tijdens het assessment zijn discipline in tijd, logistiek, materiaal en omgeving allen van groot belang, echter ook vooral oog voor de deelnemers, wel of niet wat gespannen voor deze opgave, is een van de belangrijke aandachtspunten die meegenomen worden.

Image

Output assessmentdag

Volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens 2018 wordt met de kandidaat en in overleg met de kandidaat, de uitslag besproken met de opdracht cq. werkgever, welke op haar beurt verklaart deze gegevens te behandelen conform de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. De uitslag wordt verstrekt in de vorm van een rapportage, performance scan en/of beschrijvend rapport met de scores per onderdeel, de gemeten vaardigheden en competenties en de bevindingen en conclusies van de assessoren.